Seleccionar página

FINALITAT:

L’objecte d’aquests ajuts és finançar part o la totalitat del cost del servei d’escolarització d’alumnes que durant el curs 2022-2023 cursin ensenyaments de primer cicle d’educació infantil, afavorir l’escolarització i compensar alumnes escolaritzats en unitats de primer cicle d’educació infantil que per conveni formen part de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques a data de publicació d’aquesta Resolució.

La finalitat d’aquesta subvenció és finançar part o la totalitat del cost de les 10 mensualitats que el nen/a estigui escolaritzat corresponents a les despeses d’ensenyament.

Els beneficiaris han de ser unitats familiars que tenen infants escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil que formin part de
la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques.

REQUISITS:

* Per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds s’ha de complir el requisit de tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent, calculada a partir de l’IPREM.

Nombre d’adults (majors de 14 anys) Nombre de menors (menors de 14 anys) Renda familiar total
1 1                   13.549,07 €
1 2                   16.675,78 €
1 3                   19.802,48 €
2 1                   18.760,25 €
2 2                   21.886,96 €
2 3                   25.013,66 €
2 4                   28.140,37 €
3 1                   23.971,43 €
3 2                   27.098,14 €
3 3                   30.224,8 €

S’han d’afegir 3.126,71 euros per cada menor de catorze anys més, i 5.211,18 euros per cada adult major de catorze anys més.

CÁLCUL DE LA RENDA TOTAL FAMILIAR:

Per determinar la renda dels membres computables, cal sumar la base imposable general (435) a la base imposable de l’estalvi (460), excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2020 i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2020 a integrar a la base imposable de l’estalvi.

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN:

L’import de la Beca d’Escolarització estará en funció de la puntuació obtinguda i de la quota fixada per l’escola infantil, segons l’escala seguent:

* Igual o superior a 20 punts -> 250 € mensuals

* De 15 a 19 punts -> 187,5 € mensuals

* De 10 a 14 punts -> 125 € mensuals

* De 5 a 9 punts -> 62,5 € mensuals

En el cas dels alumnes d’incorporació tardana, la quantia de l’ajut s’ha de calcular a partir del barem i proporcionalment al nombre de mesos escolaritzat.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINI:

* Les sol·licituds s’han de presentar, degudament emplenades, als centres educatius on es cursen els estudis durant el curs escolar 2022-23 de l’1 al 21 de juny de 2022.

* En el supòsit d’admissió de sol·licituds d’alumnes d’incorporació tardana (alumnes matriculats a partir del 22 de juliol de
2022), es poden presentar propostes del 25 d’abril al 4 de maig de 2023.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

* Les sol·licituds per obtenir els ajuts d’escolarització s’han de formalitzar mitjançant l’imprès normalitzat que figura en l’annex 2 (veure al final de la pàgina).

* En el cas que l’ajut se sol·liciti per a més d’un membre de la mateixa unitat familiar, la petició s’ha de formular en un únic imprès sempre
que cursin estudis al mateix centre el curs escolar 2021-2022.

* DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin setze anys o més el dia 31 de desembre de 2020.

* Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci, s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que declari aquesta situació. Les separacions de fet han d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.

* Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar expedit per l’Ajuntament de Palma

* Per família nombrosa: s’ha de lliurar una fotocòpia del carnet de família nombrosa, o la documentació acreditativa a l’efecte, vigent el 31 de desembre de 2020.

* Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques: s’ha de presentar el certificat expedit per l’organisme oficial que acrediti les circumstàncies físiques o psíquiques de la malaltia o la discapacitat en vigor.

* Per infant en acolliment: s’ha de lliurar la documentació acreditativa de l’acolliment.

* Per família monoparental: s’ha de lliurar la documentació acreditativa de la situació.

* Per dos infants o més que estiguin escolaritzats al mateix centre d’educació infantil: n’hi ha prou de fer-ho constar en la sol·licitud d’ajuts d’escolarització.

* En els casos de situació laboral transitòria (beneficiaris de prestacions extraordinàries COVID o subsidi, beneficiaris de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la sol·licitud): s’ha d’aportar el document justificatiu expedit per l’administració competent, juntament amb l’annex 10, en què declara que aquests són els seus únics ingressos.

* En el cas d’unitats familiars sense prestació econòmica per part de cap dels membres de la unitat familiar: declaració responsable dels membres de la unitat familiar (annex 10).

PAGAMENT DELS AJUTS:

* El pagament dels ajuts s’ha de fer als centres en dos terminis, a compte de la persona beneficiària, per aplicar-los a l’ús del servei d’escolarització.

* El centre escolar ha de gestionar l’ajut. L’ajut es concedeix a la família per assistir al centre on ha sol·licitat l’ajut.

* El centre ha d’ajustar o reintegrar els pagaments a les famílies després de cobrar cada un dels dos terminis.

* En el cas d’alumnes escolaritzats una vegada començat el curs, rebran la part proporcional de l’ajut corresponent als mesos escolaritzats.

COMPATIBILITAT DELS AJUTS:

* Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts que tenguin la mateixa finalitat atorgats per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, sempre que conjuntament o aïlladament no se superi la quantia total que se li concediria segons el que estableix el punt novè d’aquestes bases.

* Els sol·licitants tenen l’obligació de comunicar, mitjançant l’imprès de sol·licitud, l’obtenció o concessió d’altres subvencions per a la
mateixa finalitat.

* En el cas que, amb posterioritat a la concessió de l’ajut, el beneficiari rebi ajuts que tenguin la mateixa finalitat atorgats per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, s’ha d’emetre una resolució que modifiqui la concessió, que podrà  afectar l’import de l’ajut.

DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 2022-2023:

Descargar las bases completas de la convocatoria

* BOIB en catalán

Descargar la solicitud (anexo 2)

* Solicitud en catalán 

Obtener el certificado de convivencia de manera telemática (elegir la opción EDUCACIÓN y la opción BECAS)

* Certificado convivencia digital (ayto Palma)